Od 1 września 2019 roku weszła w życie nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, która zmieniła sposób, w jaki uczniowie będą przygotowywani do egzaminu maturalnego. W nowym programie nacisk położony jest na umiejętności, a nie na fakty, dlatego też egzamin maturalny będzie się składał z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Nowa teraz matura matematyka

W tej części artykułu przybliżymy nowy program nauczania matematyki oraz zmiany, jakie zostały wprowadzone w egzaminie maturalnym.

Nowa teraz matura: co się zmieniło?

W 2019 roku matematyka na maturze przechodziła dużą reformę. Zmianom uległy przede wszystkim zasady oceniania i punktacji. Nowa era matematyki to także nowe sposoby myślenia o tym przedmiocie. Warto więc poznać te zmiany, aby lepiej przygotować się do egzaminu. Co się zmieniło? Po pierwsze, zniknęły podziały na poziomy trudności. Wszyscy uczniowie biorą teraz egzamin na tych samych zasadach. Po drugie, liczba punktów do uzyskania wynosi 100, a nie 150 jak dotychczas. Punkty są przyznawane za każde poprawne rozwiązanie, a nie tylko za całe zadania. Po trzecie, czas egzaminu jest ograniczony do dwóch godzin (wcześniej było to trzy godziny). I wreszcie, czwarta istotna zmiana to większy nacisk na umiejętności niż na faktyczną wiedzę. Egzaminatorzy chcą sprawdzić, jak uczniowie radzą sobie ze zrozumieniem i analizowaniem danych oraz jak potrafią stosować swoją wiedzę w praktyce.

Jak widzisz, nowa era matematyki to naprawdę duże zmiany. Aby lepiej przygotować się do egzaminu, warto dowiedzieć się jak najwięcej o nowych zasadach i sposobach myślenia o matematyce.

Nowa era matematyki – nowa teraz matura: jak przygotować się do egzaminu?

Od 1 września 2019 roku weszła w życie nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego. W związku z tym, od tego roku szkolnego obowiązuje nowy egzamin ósmoklasisty oraz nowy egzamin maturalny. Egzamin ósmoklasisty składa się z części pisemnej i ustnej, a egzamin maturalny składa się z trzech części: pisemnej, ustnej i pisemnej dodatkowej.

W nowej formule egzaminu maturalnego jest więcej pytań otwartych, a także pytań wymagających rozwiązań problemowych. Dlatego też przygotowanie do egzaminu wymaga od uczniów większej samodzielności i umiejętności radzenia sobie z różnorodnymi zadaniami. Aby przygotować się do egzaminu należy:

  • regularnie ćwiczyć rozwiązywanie problemów,
  • stosować różnorodne metody rozwiązywania problemów,
  • analizować swoje błędy i wyciągać wnioski na ich temat,
  • systematycznie powtarzać materiał.

Nowa era matematyki – nowa teraz matura: co warto wiedzieć?

Nowa era matematyki to okres, w którym nastąpił gwałtowny rozwój tej dziedziny. W tym czasie powstały nowe metody i narzędzia matematyczne, które znacznie ułatwiły rozwiązywanie problemów. Wraz z rozwojem matematyki rosło także zapotrzebowanie na nią ze strony przemysłu i innych gałęzi nauki. W rezultacie coraz więcej osób decydowało się na studiowanie tej dziedziny.

W Polsce nowa era matematyki rozpoczęła się w latach 70. XX wieku. Wtedy to powstał Instytut Matematyczny PAN, który stał się jednym z czołowych ośrodków badawczych w tej dziedzinie. W tym czasie również rozpoczęto reformowanie systemu edukacji, w ramach której do szkół średnich wprowadzono nowe programy nauczania matematyki. W efekcie tej reformy coraz większa liczba uczniów decydowała się na studiowanie tej dziedziny. Od początku XXI wieku minęło już ponad 20 lat, a matematyka nadal się rozwija. Wciąż powstają nowe metody i narzędzia, które umożliwiają lepsze rozwiązywanie problemów. Jednocześnie coraz większa liczb osób decyduje się na studiowanie tej dzedinny, co jest dowodem na to, że ma ona coraz wiêksze znaczenie we wspó³czesnym świecie.